Счетоводно обслужване ПДФ Печат Е-мейл

Счетоводното обслужване включва:

 

 • Изготвяне на счетоводна политика
 • Изготвяне на индивидуален сметкоплан
 • Обработка и осчетоводяване на първичните документи с помощта на специализиран счетоводен и бизнес софтуер
 • Следене на оборотите за задължителна регистрация по ЗДДС; подготовка и регистрация
 • Създаване на вторични счетоводни документи и регистри, съгласно действащото законодателство
 • Съставяне на периодични справки за вземанията от клиенти и задълженията към доставчици
 • Приемане и класифициране на дълготрайните активи на дружеството на Доверителя, съставяне на счетоводен и данъчен амортизационен план, изчисляване на дължимите амортизации
 • Осчетоводяване на разходите за работни заплати, социални осигуровки и данъци
 • Ежемесечно подготвяне на дневниците за покупки и продажби
 • Справката-декларация по ЗДДС и подаването им по електронен път
 • Изготвяне на ИНТРАСТАТ и VIES - декларации и подаването им в НАП
 • Отчитане на материалните запаси
 • Следене на складова наличност
 • Платежни операции/откриване на банкови сметки, управление на сметки,фактуриране/
 • Изготвяне на платежни нареждания за осигурителни вноски, данъчни задължения и др.
 • Консултации по счетоводни въпроси
 • Съставяне на месечни и годишни оборотни ведомости
 • Съставяне на годишни счетоводни отчети
 • Изготвяне на необходимите документи и справки за извършвани проверки и ревизии
 • Подреждане и архивиране по избрана система за разграничаване на видовете документи

 

Еднократни счетоводни услуги и консултации:

Услугите са предназначени за физически или юридически лица, с които няма договор за абонаментно счетоводство.

Включват:

 

1.Годишно счетоводно и данъчно приключване Услугата е включена в пакета Абонаментно счетоводно обслужване, но може да се ползва и еднократно след изтичане на финансовата година.

 

Обхваща:

 • Извършване на всички необходими счетоводни операции, регламентирани в счетоводното законодателство
 • Изготвяне на Годишен финансов отчет – Баланс, Отчет за приходите и разходите, Отчет за паричните потоци, Отчет за собствения капитал и Приложения съгласно счетоводното законодателство
 • Изготвяне и подаване на Годишна Данъчна Декларация по ЗКПО/ЗДДФЛ
 • Изготвяне на платежни документи за дължимите данъци и такси
 • Изготвяне и подаване на на Годишен статистически отчет в НСИ
 • Публикуване на Годишен Финансов Отчет в Търговския регистър към АВ

 

2. ТРЗ и личен състав (Пейрол услуги)

 

Тези услуги се включват в абонаментния план за счетоводно обслужване, но могат да се ползват и отделно. Обхващат цялостното администриране на персонала – от назначаването му по трудов договор до изготвянето на необходимите документи за пенсионирането или освобождаването му от работа, включително: Изготвяне на трудови договори, допълнителни споразумения и своевременното им регистриране в ТД на НАП;

 

 • Създаване и поддържане на трудови досиета на служителите
 • Изготвяне на длъжностни характеристики, трудови досиета, заповеди за отпуск, заповеди за уволнени прекратяване на трудовите правоотношения, служебни бележки и т.н.
 • Изготвяне и попълване на Трудови и Осигурителни книжки
 • Изчисляване и изготвяне на ведомости за работни заплати
 • Изчисляване на социални и здравни осигуровки
 • Изготвяне на платежни документи за данъци, осигуровки и заплати
 • Изчисляване на отпуски и обезщетения
 • Подготвяне на документи за пенсиониране и оформяне на трудов стаж - УП-1, УП-2 и УП-3
 • Подаване на необходимите справки, декларации или други документи в ТД на НАП
 • Подаване на болнични листове и декларации в НОИ
 • Изготвяне на документи за инспекция по труда
 • Регистрация по закона за защита на личните данни
 • Граждански договори – сметки за изплатени суми, служебни бележки, декларации
 • Изготвяне на необходимите справки за нуждите на мениджмънта и счетоводния отдел на клиента, за НСИ, при ревизии, проверки и др.
 

Фиксирани курсове БНБ

Обменни курсове БНБ

Валутни курсове
БНБ Текущи валутни курсове

Контакти

Можете да ни намерите на адрес:
1113 София, кв. Гео Милев, р-н Слатина, ул.Коста Лулчев №2, ет.2, зад Пощата /бившата Пожарна/

(карта на обекта)

 

или да се свържете с нас на:

(0888) 128 153
(0882) 483 350

Брояч на посещенията