Регистрация на фирма ПДФ Печат Е-мейл

За вас счетоводната къща ТНП Консулт 1 ЕООД предлага регистрация на ЕТ или дружество (ООД, ЕООД) по търговския закон в Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието. За да Ви улесним максимално, от Вас се изисква само да изберете име на бъдещата фирма и да внесете капитала по банкова сметка ( за ООД и ЕООД). След като направите това в срок от една седмица Вие ще сте собственици на исканата от вас фирма и ще можете да осъществявате дейността си според законите на страната.

 

1. Първоначална регистрация на фирма: Първата административна процедура, с която се сблъсква всеки предприемач, е регистрацията на нова фирма. Това е изключително деликатен момент, защото трябва да се предвидят редица специфични моменти в счетоводната отчетност, данъчното облагане и осигуряването при различните правни форми, начин на управление, сфери на дейност т.н. Отличното познаване на предимствата и недостатъците на всяка една от правните форми / ЕТ, СД, ООД, ЕООД, АД и т.н. / е гаранция за избягване на бъдещи счетоводни и административни ограничения и спестяване на ненужни разходи.

 

Затова наша практика е да предоставяме на всички наши клиенти безплатна счетоводна преди регистрация на фирмата. Целта е да се постигне баланс при определяне на параметрите на дружеството.

 

Етапи на регистрацията:

 

 • Консултация със счетоводител

 

С оглед на всички предстоящи данъчни и административни задължения и спецификата на бизнеса, ние ще Ви консултираме относно най-подходящата за Вас форма за извършване на съответната дейност / ЕТ, ООД, ЕООД, АД и др. /. Ще обсъдим някои важни счетоводни аспекти, ще анализираме данъчната и осигурителна тежест за всеки конкретен случай и ще изберем най-подходящия за клиента вариант за регистрация на фирма.

 

 • Подготовка на учредителната документация

 

Може да стане в рамките на същият ден след като клиента ни предостави необходимите данни за регистрацията и уточним параметрите на дружеството (наименование, капитал, седалище, предмет на дейност и т.н). За да спестим време на клиента, тази информация може да ни се изпрати на електронната поща. Така ние предварително ще подготвим документацията и още при първата ни среща ще задействаме процедурата.

 

 • Нотариална заверка на подписите на управителите и откриване на набирателна сметка за учредителния капитал (при регистрация на ЕООД / ООД)
 • Фактическа регистрация на фирмата, чрез подаване на необходимите документи в Търговския регистър

 

Всички клиенти, чиито фирми са регистрирани от нас, получават преференциални цени за счетоводно обслужване. Идеята ни е, че от една страна облекчаваме новите фирми в деликатния за тях момент на навлизане на пазара. Освен това от самото начало можем да наложим оптималната за нас и клиента организация на счетоводно обслужване. Всяка нова фирма не е обременена с рисковете от стари грешки и пропуски в счетоводната отчетност, има чист профил в НАП, ИТ, НОИ и т.н. Тези обстоятелства ни позволява да предложим значително по-ниски цени за счетоводно обслужване на новостартирани фирми.

Ако фирмата Ви е новорегистрирана ние Ви предлагаме сключване на договор за абонаментно обслужване и получавате 70% отстъпка за първите три месеца.


2. Промени на обстоятелствата Всяка промяна на задължителните за вписване обстоятелства относно статута на фирмата, трябва да бъде отразена в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.

 

Най-общо такива са:

 

 • Промяна на наименованието (фирмата)
 • Промяна на седалище и адрес на управление
 • Промяна на собствеността - приемане и изключване на съдружник, смяна на едноличен собственик на ЕООД, прехвърляне на предприятие и др.
 • Промяна на управителя
 • Вписване и заличаване на прокурист
 • Промяна на капитала - увеличение, намаление
 • Промяна в разпределението на дружествените дялове, покупко-продажба на дружествени дялове
 • Вписване обстоятелства относно прокура, клон, залог на дружествен дял и други

 

3. Публикуване на Годишни финансови отчети (ГФО)

Съгласно Закона за счетоводството всеки търговец по смисъла на Търговския закон е задължен до 31 Март всяка година да изготви годишен финансов отчет за предходната година и не по-късно от края на Юни да го представи за публикуване в Търговския регистър. При неизпълнение на това задължение в указаните срокове са предвидени санкции. Съгласно Закона за счетоводството те варират от 2000 до 3000 лева, а по Закона за търговския регистър – от 500 до 1000 лв.

 

4. Прекратяване и заличаване на фирми ( ЕООД, ООД, ЕТ и др. )

Счетоводна къща ТНП Консулт 1 ЕООД осъществява консултации или пълно съдействие по отношение на прекратяване, ликвидация и заличаване на търговски дружества. Процесът по закриване на фирма е по-дълъг, сложен и скъп от самата регистрация, особено за дружества с ограничена отговорност (ООД и ЕООД). Той преминава през няколко етапа и поредица от вписвания на обстоятелства в Търговския регистър. На първо място ръководния орган на дружеството трябва да вземе решение за прекратяването му. Заедно с това се назначава ликвидатор, като ако такъв не се избере, тази функция се поема от управителя. Следващият етап е производството по ликвидация или по несъстоятелност на фирмата, който трае минимум 6 месеца, като така се дава възможност кредиторите на дружеството да предявят вземанията си. Последният етап е същинското заличаване на фирмата, който започва след приключване на ликвидационното производство. Вписването на заличаването в Търговския регистър се прави от ликвидатора, като след него фирмата престава да съществува като правен субект. При Едноличния търговец (ЕТ) процедурата е значително по-опростена и по-бърза.

 

Фиксирани курсове БНБ

Обменни курсове БНБ

Валутни курсове
БНБ Текущи валутни курсове

Контакти

Можете да ни намерите на адрес:
1113 София, кв. Гео Милев, р-н Слатина, ул.Коста Лулчев №2, ет.2, зад Пощата /бившата Пожарна/

(карта на обекта)

 

или да се свържете с нас на:

(0888) 128 153
(0882) 483 350

Брояч на посещенията