Професионални счетоводни услуги на конкуренти цени!

критерии, формиращи цената на счетоводните услуги

Формирането на цената в сферата на счетоводните услуги е специфично и зависи от редица фактори. Обема и спецификата на дейността на всеки клиент са различни, което е предпоставка за индивидуален подход към всеки конкретен случай.

Критерии за определяне на цената

 • Дейност на фирмата;
 • Правен статус;
 • Регистрация по ЗДДС;
 • Месечен оборот ( фактури, банкови извлечения и др.);
 • Размер на сделките (стойността на реализираните приходи и разходи може да е фактор, който да повлияе върху цената на счетоводната услуга, тъй като обема на сделките пряко влияе и върху размера на отговорността на счетоводителя);

Критерии за определяне на цената

 • Сделки със страни извън ЕС;
 • Регистрация по закона за акцизите;
 • Капитали с чуждо участие;
 • Наличие на дъщерни дружества;
 • Задължение за отчитане на МСФО;
 • Задължение за независим финансов одит;

 • Критерии за определяне на цената

 • Брой и текучество на персонала;
 • Брой и видове обекти (магазини, офиси, складове и др.);
 • Брой банкови сметки;
 • Брой касови апарати;
 • Брой дълготрайни материални активи;
 • Сделки със страни от ЕС;

 • Критерии за определяне на цената

 • Наличие и организация на складово стопанство (поддържа ли фирмата складови наличности, използва ли складов софтуер и др.);
 • Степен на включване на ТРЗ (пейрол) услуги (Цялостно администриране на персонал – обработка на работни заплати и свързаните с тях начисления, удръжки, обещетения и осигуровки, създаване и поддръжка на трудови досиета на служителите, изготвяне на периодични справки за нуждите на мениджмънта, НСИ и др., изготвяне на документи за пенсиониране – УП 1, УП 2 и УП 3, за Инспекция на труда и др., управление на работната сила по отношение назначаването и освобождаването от работа и др.);
 • Новостартираща ли е фирмата;
 • Други фактори.

 • Специални отстъпки

  Изберете най-доброто за Вас!

  -50%

  • При сключване на договор за абонаментно обслужване между новорегистрирана фирма и ТНП Консулт 1, получавате 50% отстъпка за първите три месеца;

  Специална оферта

  • Ако предплатите счетоводен абонамент за година напред, получавате един месец безплатно счетоводно обслужване.

  50 лв.

  • Годишно приключване на фирми без дейност през годината – съставяне на нулеви данъчни декларации, уведомления за НСИ и съставяне на Годишен отчет за дейността за представяне пред търговския регистър - 50.00 лв.