Спестете време и грижи като сключите договор за абонаментно счетоводно обслужване. Предоставяме специални цени за счетоводно обслужване на новостартиращи дружества, както и преференциални цени за малки фирми и самоосигуряващи се лица!!!

ТНП Консулт 1 ЕООД предлага пълно счетоводно обслужване, включително: ежемесечно осчетоводяване на документация и информация, изготвяне на финансови отчети съгласно приложимите Национални и Международни счетоводни стандарти; организиране отчитане на корпоративни данъци и ДДС.
СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ ВКЛЮЧВА:
 Изготвяне на счетоводна политика.
 Изготвяне на индивидуален сметкоплан.
 Обработка и осчетоводяване на първичните документи с помощта на специализиран счетоводен и бизнес софтуер;
 Следене на оборотите за задължителна регистрация по ЗДДС; подготовка и регистрация;
 Създаване на вторични счетоводни документи и регистри, съгласно действащото законодателство;
 Съставяне на периодични справки за вземанията от клиенти и задълженията към доставчици;
 Приемане и класифициране на дълготрайните активи на дружеството на Доверителя, съставяне на счетоводен и данъчен амортизационен план, изчисляване на дължимите амортизации;
 Осчетоводяване на разходите за работни заплати, социални осигуровки и данъци;
 Ежемесечно подготвяне на дневниците за покупки и продажби
 Справката-декларация по ЗДДС и подаването им по електронен път;
 Изготвяне на ИНТРАСТАТ и VIES – декларации и подаването им в НАП;
 Отчитане на материалните запаси;
 Следене на складова наличност;
 Платежни операции/откриване на банкови сметки, управление на сметки,фактуриране/
 Изготвяне на платежни нареждания за осигурителни вноски, данъчни задължения и др.
 Консултации по счетоводни въпроси;
 Съставяне на месечни и годишни оборотни ведомости;
 Съставяне на годишни счетоводни отчети;
 Изготвяне на необходимите документи и справки за извършвани проверки и ревизии;
 Подреждане и архивиране по избрана система за разграничаване на видовете документи.

Еднократни счетоводни услуги и консултации:

Услугите са предназначени за физически или юридически лица, с които няма договор за абонаментно счетоводство. Включват:

1.Годишно счетоводно и данъчно приключване

  Услугата е включена в пакета Абонаментно счетоводно обслужване, но може да се ползва и еднократно след изтичане на финансовата година. 

Обхваща:
 Извършване на всички необходими счетоводни операции, регламентирани в счетоводното
законодателство;
 Изготвяне на Годишен финансов отчет – Баланс, Отчет за приходите и разходите, Отчет за паричните потоци, Отчет за собствения капитал и Приложения съгласно счетоводното законодателство;
 Изготвяне и подаване на Годишна Данъчна Декларация по ЗКПО/ЗДДФЛ;
 Изготвяне на платежни документи за дължимите данъци и такси;
 Изготвяне и подаване на на Годишен статистически отчет в НСИ;
 Публикуване на Годишен Финансов Отчет в Търговския регистър към АВ.

 1. ТРЗ и личен състав (Пейрол услуги) Тези услуги се включват в абонаментния план за счетоводно обслужване, но могат да се ползват и отделно.
  Обхващат цялостното администриране на персонала – от назначаването му по трудов договор до изготвянето на необходимите документи за пенсионирането или освобождаването му от работа, включително:
  Изготвяне на трудови договори, допълнителни споразумения и своевременното им регистриране в ТД на НАП;
   Създаване и поддържане на трудови досиета на служителите;
   Изготвяне на длъжностни характеристики, трудови досиета, заповеди за отпуск, заповеди за уволнени прекратяване на трудовите правоотношения, служебни бележки и т.н.;
   Изготвяне и попълване на Трудови и Осигурителни книжки;
   Изчисляване и изготвяне на ведомости за работни заплати;
   Изчисляване на социални и здравни осигуровки;
   Изготвяне на платежни документи за данъци, осигуровки и заплати;
   Изчисляване на отпуски и обезщетения;
   Подготвяне на документи за пенсиониране и оформяне на трудов стаж – УП-1, УП-2 и УП-3;
   Подаване на необходимите справки, декларации или други документи в ТД на НАП;
   Подаване на болнични листове и декларации в НОИ;
   Изготвяне на документи за инспекция по труда;
   Регистрация по закона за защита на личните данни;
   Граждански договори – сметки за изплатени суми, служебни бележки, декларации;
   Изготвяне на необходимите справки за нуждите на мениджмънта и счетоводния отдел на клиента, за НСИ, при ревизии, проверки и др.

ДАНЪЧНИ КОНСУЛТАЦИИ
Независимо от размера и корпоративната сложност на компания ви, данъчните ефекти имат значително влияние върху всяка финансова стъпка или бизнес решение, което правите.
Ние в ТНП Консулт 1 ЕООД напълно разбираме необходимостта от данъчно планиране и легална данъчна оптимизация.
Ние сме готови да споделим нашите знания и да ви консултираме по най-добрия начин във всеки един момент. Вярваме че навременната и коректна информация е от изключителна важност при взимане на решение както при стартиране на нов бизнес, така и в етапите на развитие, експанзия, запазване на позиции.

В тази връзка ТНП Консулт 1 ЕООД Ви предоставя данъчно-правни услуги и консултации относно:

 Закона за ДДС и неговото прилагане (ЗДДС)- Регистрация/дерегистрация по ЗДДС в НАП, изготвяне и подаване на Справки декларации, Дневници за покупки и продажби, VIES декларации;
 Закон за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), вкл.: Данък печалба, Алтернативни данъци /върху разходи за автомобили, представителни и социални разходи и др./, Данъци при източника /върху дивиденти, ликвидационни дялове, лихви и др./;
 Закон за данъци върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) – Определяне и деклариране на авансов данък от трудови и други доходи. Определяне размера на дължими данъци от чуждестранни лица. Определяне размера на патентен данък;
 Закон за местните данъци и такси (ЗМДТ) – изготвяне и подаване на Декларации за придобито недвижимо имущество, Декларации за данък дарение, Декларации за данък наследство, Декларации за придобито движимо имущество;
 Мита, такси, акцизи;
 Социално и здравно осигуряване;
 Финансов анализ и данъчно планиране;
 Оптимизиране на данъците в съгласие с законовите разпоредби;
 Дългосрочна данъчна стратегия съобразена със спецификата на дейността;
 Прилагане на спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане.

РЕГИСТРАЦИЯ НА ФИРМА
За вас счетоводната къща ТНП Консулт 1 ЕООД предлага регистрация на ЕТ или дружество (ООД, ЕООД) по търговския закон в Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието. За да Ви улесним максимално, от Вас се изисква само да изберете име на бъдещата фирма и да внесете капитала по банкова сметка ( за ООД и ЕООД). След като направите това в срок от една седмица Вие ще сте собственици на исканата от вас фирма и ще можете да осъществявате дейността си според законите на страната.

 1. Първоначална регистрация на фирма:
  Първата административна процедура, с която се сблъсква всеки предприемач, е регистрацията на нова фирма. Това е изключително деликатен момент, защото трябва да се предвидят редица специфични моменти в счетоводната отчетност, данъчното облагане и осигуряването при различните правни форми, начин на управление, сфери на дейност т.н. Отличното познаване на предимствата и недостатъците на всяка една от правните форми / ЕТ, СД, ООД, ЕООД, АД и т.н. / е гаранция за избягване на бъдещи счетоводни и административни ограничения и спестяване на ненужни разходи.
  Затова наша практика е да предоставяме на всички наши клиенти безплатна счетоводна преди регистрация на фирмата. Целта е да се постигне баланс при определяне на параметрите на дружеството.

Етапи на регистрацията:

 Консултация с счетоводител

С оглед на всички предстоящи данъчни и административни задължения и спецификата на бизнеса, ние ще Ви консултираме относно най-подходящата за Вас форма за извършване на съответната дейност / ЕТ, ООД, ЕООД, АД и др. /. Ще обсъдим някои важни счетоводни аспекти, ще анализираме данъчната и осигурителна тежест за всеки конкретен случай и ще изберем най-подходящия за клиента вариант за регистрация на фирма.

 Подготовка на учредителната документация

Може да стане в рамките на същият ден след като клиента ни предостави необходимите данни за регистрацията и уточним параметрите на дружеството (наименование, капитал, седалище, предмет на дейност и т.н). За да спестим време на клиента, тази информация може да ни се изпрати на електронната поща. Така ние предварително ще подготвим документацията и още при първата ни среща ще задействаме процедурата.

 Нотариална заверка на подписите на управителите и откриване на набирателна сметка за учредителния капитал (при регистрация на ЕООД / ООД)

 Фактическа регистрация на фирмата, чрез подаване на необходимите документи в Търговския регистър.

Всички клиенти, чиито фирми са регистрирани от нас, получават преференциални цени за счетоводно обслужване. Идеята ни е, че от една страна облекчаваме новите фирми в деликатния за тях момент на навлизане на пазара. Освен това от самото начало можем да наложим оптималната за нас и клиента организация на счетоводно обслужване. Всяка нова фирма не е обременена с рисковете от стари грешки и пропуски в счетоводната отчетност, има чист профил в НАП, ИТ, НОИ и т.н. Тези обстоятелства ни позволява да предложим значително по-ниски цени за счетоводно обслужване на новостартиращи фирми.

Ако фирмата Ви е новорегистрираща ние Ви предлагаме сключване на договор за абонаментно обслужване и получавате 70% отстъпка за първите три месеца.

 1. Промени на обстоятелствата
  Всяка промяна на задължителните за вписване обстоятелства относно статута на фирмата, трябва да бъде отразена в Търговския регистър към Агенцията по вписванията. Най-общо такива са:
   Промяна на наименованието (фирмата);
   Промяна на седалище и адрес на управление;
   Промяна на собствеността – приемане и изключване на съдружник, смяна на едноличен собственик на ЕООД, прехвърляне на предприятие и др.;
   Промяна на управителя;
   Вписване и заличаване на прокурист;
   Промяна на капитала – увеличение, намаление;
   Промяна в разпределението на дружествените дялове, покупко-продажба на дружествени дялове;
   Вписване обстоятелства относно прокура, клон, залог на дружествен дял и други.
 2. Публикуване на Годишни финансови отчети (ГФО) Съгласно Закона за счетоводството всеки търговец по смисъла на Търговския закон е задължен до 31 Март всяка година да изготви годишен финансов отчет за предходната година и не по-късно от края на Юни да го представи за публикуване в Търговския регистър. При неизпълнение на това задължение в указаните срокове са предвидени санкции. Съгласно Закона за счетоводството те варират от 2000 до 3000 лева, а по Закона за търговския регистър – от 500 до 1000 лв.
 3. Прекратяване и заличаване на фирми ( ЕООД, ООД, ЕТ и др. ) Счетоводна къща ТНП Консулт 1 ЕООД осъществява консултации или пълно съдействие по отношение на прекратяване, ликвидация и заличаване на търговски дружества.
  Процесът по закриване на фирма е по-дълъг, сложен и скъп от самата регистрация, особено за дружества с ограничена отговорност (ООД и ЕООД). Той преминава през няколко етапа и поредица от вписвания на обстоятелства в Търговския регистър. На първо място ръководния орган на дружеството трябва да вземе решение за прекратяването му. Заедно с това се назначава ликвидатор, като ако такъв не се избере, тази функция се поема от управителя.
  Следващият етап е производството по ликвидация или по несъстоятелност на фирмата, който трае минимум 6 месеца, като така се дава възможност кредиторите на дружеството да предявят вземанията си.
  Последният етап е същинското заличаване на фирмата, който започва след приключване на ликвидационното производство. Вписването на заличаването в Търговския регистър се прави от ликвидатора, като след него фирмата престава да съществува като правен субект.

При Едноличния търговец (ЕТ) процедурата е значително по-опростена и по-бърза.

ДРУГИ РЕГИСТРАЦИИ

ТНП Консулт 1 ЕООД извършва следните видове регистрации:
 Регистрация по Закона за защита на личните данни;
 Регистрация/Дерегистрация по ЗДДС в НАП;
 Регистрация на самоосигуряващи се лица в НАП;
 Регистрация в Инспекция по труда;
 Регистрация на търговски обект в общината;
*Други регистрации, съобразно спецификата на Вашата дейност;

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Растящите потребности на бизнеса ни задължават, да увеличаваме кръга от предлаганите административни услуги. По този начин се стремим максимално да задоволим индивидуалните и специфични изисквания на всеки бизнес и да спестим време и усилия на нашите клиенти. А удовлетвореността на клиентите предполага дългосрочно сътрудничество и е най-добрата реклама за работата ни.

Обхват на административните услуги на ТНП Консулт 1 ЕООД:
 Изготвяне на справки и отчети за дейността на фирмата предназначени за ползване от ръководството;
 Наблюдение и контрол на паричните потоци;
 Изготвяне на декларации и тримесечни справки за представяне на информация пред БНБ;
 Събиране и предоставяне на документи в офиса на клиента – напълно безплатна услуга;
 Електронно банкиране;
 Подготовка на документи за лизинг или кредит – изготвяне на всички необходими счетоводни справки и документи за отпускане на кредит и консултиране относно избор на банкова или финансова институция;
 Изготвяне на цялостни договори, както и становища по отношение на данъчно – счетоводния им аспект;
 Лицензиране на Вашия бизнес – помощ, съдействие и изкарване на необходимите лицензи и разрешения – категоризация на заведения, изготвяне на системи за самоконтрол, регистрации на търговки обект, смяна на статут на сграда и др.;
 Изготвяне на вътрешно фирмени документи: Служебни бележки, Длъжностни характеристики, Правилник за вътрешния ред и др.;
 Изготвяне на платежни документи към доставчиците, за задължения към бюджета и др.;
 Регистрация на касови апарати в НАП;
 Други.

   Не се колебайте да се свържете с нас.