Данъчни консултации – Независимо от типа на вашия бизнес или размера и корпоративната сложност на компанията Ви, данъчните ефекти имат значително влияние върху всяка финансова стъпка или бизнес решение, което правите. Тъй като ние напълно разбираме необходимостта от данъчно планиране и оценка на данъчните ефекти, Ви предлагаме изчерпателни консултации във връзка с:

●  данъчно – ефективни решения на специфични бизнес казуси в областта на финансите, счетоводното и данъчно законодателство, трудовото, социалното и осигурителното законодателство.

●  консултации във връзка с ДДС ефекти, корпоративно и лично подоходно облагане, еднократни данъци и всички други преки и непреки данъци, сделки между свързани лица и конкретни данъчни процедури.

●  консултации във връзка с местни данъци и такси, данъци върху недвижимо имущество.

●  консултации във връзка с прилагане на Спогодби за избягване на двойно данъчно облагане и изготвяне на искания за прилагането им.

●  консултации във връзка с данъчни ефекти при бизнес схеми, сливания, придобивания и други свързани с управленски бизнес решения въпроси.

●  представителство пред данъчните органи, включително по време на данъчни ревизии и насрещни проверки, съдействие при изготвянето и подаването.

●  Ние непрекъснато следим промените в местното данъчно законодателство, постоянно Ви информираме за важни за вашата дейност изменения и Ви предлагаме данъчно – ефективни начини за управление на бизнеса Ви.

 


Данъчни стратегии

Едно от ключовите предизвикателства пред всеки бизнес днес е правилната стратегия, която да осигури спазването на всички задължителни изисквания и постигането на ефективно и подходящо данъчно планиране. За да вземат правилното решение в избора на корпоративна стратегия за управление на данъчните рискове, мениджърите трябва да бъдат напълно информирани.

 


Данъчна защита

Независимо от типа бизнес, компаниите неминуемо влизат в комуникация с данъчната администрация в определен етап от дейността им. Компетентното съдействие при взаимоотношенията с данъчните органи е съществено и препоръчително за всеки данъкоплатец, особено като се има предвид, че данъчни спорове понякога възникват от некоректно приложение на данъчните норми от страна на администрацията или просто от различия между реалните бизнес практики и данъчната практика.

Ние ще представляваме Вашата компания пред Националната агенция за приходите по време на данъчни ревизии и насрещни проверки, и по този начин ще съдействаме за изграждането на един по – структуриран имидж на Вашата компания пред данъчната администрация. Заедно с Вас ще създадем и приложим план относно съответната данъчна ревизия и ще участваме в дискусиите и евентуални спорове с данъчните органи.

Ние ще Ви предложим и юридическа защита пред данъчната администрацията и в съда в случай на евентуални негативни решения на данъчните органи в резултат от данъчната ревизия. Нашите данъчни адвокати ще Ви представляват в хода на административно и съдебно обжалване на ревизионни и други актове на органите на НАП, включително и процесуално представителство пред компетентния съд.

Богатият ни опит в представителство на нашите клиенти пред данъчните органи и съда в комбинация с добрите ни контакти с данъчната администрация, могат да увеличат значително шансовете Ви за по-благоприятен краен резултат.

 


Консултации при избор на счетоводен софтуер

 


Консултации при избор на хардуер с външен консултант