ТНП Консулт 1 ЕООД предлага пълно счетоводно обслужване на местни дружества, включително:

●  Изготвяне на счетоводна политика.

●  Изготвяне на индивидуален сметкоплан.

●  Месечно/тримесечно осчетоводяване на документация и информация, съгласно приложимите Национални и Международни счетоводни стандарти.

●  Контрол на съответствията на първичните счетоводни документи с националното счетоводно и данъчно законодателство.

●  Завеждане и отчитане на аналитично ниво на стоково – материалните запаси.

●  Отчитане на дълготрайните материални и нематериални активи и амортизации, изготвяне на Счетоводен и Данъчен амортизационен план.

●  Изготвяне на дневници, справка-декларация, VIES декларация по ЗДДС и подаването им в НАП.

●  Изготвяне на Интрастат декларации и подаването им в НАП.

●  Изготвяне на платежни нареждания за осигурителни вноски, данъчни задължения и др.

●  Изготвяне на трудови договори и допълнителни споразумения към тях и обявяването им в НАП.

●  Попълване на трудови и осигурителни книжки.

●  Обработка на работни заплати, изготвяне на ведомости.

●  Ежемесечно изготвяне и подаване в НАП на декларации образец №1 – за осигурените лица и №6 – за дължими осигурителни вноски.

●  Изготвяне на документи за болнични листове и подаване в НОИ.

●  Обслужване на фирмени банкови сметки.

●  Изготвяне на Годишни финансови отчети съгласно приложимите Национални и Международни счетоводни стандарти.

●  Изготвяне на годишни данъчни декларации по чл. 50 от ЗДДФЛ и чл. 92 от ЗКПО и подаването им в НАП.

●  Изготвяне на Годишни отчети за дейността и подаването им в НСИ.

●  Изготвяне и подаване на месечни и тримесечни статистически справки към НСИ.

●  Изготвяне на вторични счетоводни документи.

●  Представителство пред органите на НАП, НОИ и НСИ.

●  Данъчни консултации.

●  Регистрация на фискални устройства в НАП.