Насоки за адаптиране на работните места и защита на работниците

Европейската агенция за безопасност и здраве при работа  публикува Насоки за адаптиране на работните места и защита на работниците. Насоките не са задължителни, а по-скоро биха помогнали на работодателите и работещите да запазят здравето си в работната среда, която доста се промени поради пандемията от COVID-19. За да изтеглите насоките от страницата на агенцията на български език в PDF формат, моля натиснете  BG.

УО на ОПИК обявява за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19″

Целта на процедурата е осигуряването на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

15.04.2020 г.
Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (УО на ОПИК) обявява за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ на оперативната програма.

Целта на процедурата е oсигуряването на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Очакваните резултати от подкрепата по процедурата се изразяват в постигане на положителен ефект по отношение микро и малките предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 88 453 495,45 евро/ 173 000 000 лева. Минималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ на проект е 3 000 лева, а максималният размер е 10 000 лева.

По процедурата са предвидени изцяло електронно подаване и оценка на проектните предложения, които ще се извършват чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020).

Проектът на Условия за кандидатстване и приложения към тях  по процедура „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ се публикуват на интернет страницата на ОПИК и в ИСУН 2020.

Предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 16:30 ч. на 22.04.2020 г. (включително) на следната електронна поща:

public.consultation@mi.government.bg

Предложенията и коментарите следва да бъдат представени като свободен текст в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат .word, а не да бъдат сканирани или нанасяни в отделните документи от пакета.

Файлови документи                                                                                                                         Size

Актуални документи

Eднократни счетоводни услуги

ТНП КОНСУЛТ 1 може да извърши за Вас еднократни счетоводни услуги като:

За да получите  допълнителна информация и цени за предоставяните услуги, можете да отправите запитване ТУК.

Закон за мерките и действията по време на извънредното положение.

В ДВ. бр. 28 от 24.03.2020 г. (извънреден) е обнародван Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание, от 13 март 2020 г.

Подробности за специалните мерки, както и новите разпоредби и допълнени съществуващи разпоредби в отделни закони може да прочетете тук:

https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp;jsessionid=3C2D8B0ECB504B22D9607F3625B5E61E?idMat=147150