Натрупайте знания и опит за да се интегрирате по-успешно във всеки вид съвременен бизнес.

Професия Офис-мениджър

СПЕЦИАЛНОСТ БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ

ЗА ОБУЧЕНИЕТО

Продължителност на курса

Общ брой часове

Степен на професионална квалификация

9 месеца

960

III – та

ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО

Курсът Бизнес администрация е за тези от вас, които обичат да общуват с хора, интересуват се от начините, по които функционира бизнеса, харесват работата с база данни и компютър. Професионалната подготовка, която ще получите ще Ви даде възможност да работите във всяка сфера на частния и обществения сектор на икономиката, в банки, застрахователни компании, държавната и общинската администрация и др. В процеса на обучение вие ще преминете през предмети като компютърно счетоводство, финанси, икономика на бизнеса, управление на човешките ресурси и много други.

ТЕМИ

Трудово-правно законодателство – отговорност на работодателя и длъжностните лица в предприятието за неизпълнението на задълженията, отговорност на служителите за спазване на изискванията по ЗБУТ, трудоустрояване закрила при уволнение на служители, кодекс на труда;

Бизнес комуникации и мотивация в трудовата дейност – вербално и невербално поведение, управление на персонала,  психологически модели за ръководене на екип, тренинг за усвояване на умения за взимане на решения, делово общуване, мотивация за кариерно развитие;

Обща теория на счетоводната отчетност – предмет и метод на счетоводството, счетоводен баланс, счетоводни сметки и двойно записване, текущо счетоводно отчитане, счетоводни документи и документиране на стопанските операции, инвентаризация, регистри и счетоводни форми, грешки и способи за отстраняването им, годишно приключване;

Мениджмънт на предприятието – концепция за управлението, фирмен мениджмънт, управленско решение, планиране, организиране, ръководна дейност, мотивация, контрол, фирмена култура, оперативен мениджмънт, управление на: снабдяването, производствения процес, качеството, финансовите показатели и персонала, интернационализация на бизнеса, мениджмънт на малко предприятие;

Счетоводство на предприятието – отчитане на капиталите, отчитане на дълготрайните и краткотрайните активи, отчитане на разчетите, отчитане на краткосрочните финансови активи, отчитане на разходите, отчитане на приходите, отчитане на финансовите резултати, годишни финансови отчети;

Корпоративни финанси – формиране на капитала на фирмата, капиталова структура и възможност за нейното оптимизиране, инвестиране и ефективност на капитала на фирмата, дивидентна политика, финансово планиране и анализ на фирмата, сливания и изкупуване на фирми, международни финанси;

Предприемачество – стартиране на нов бизнес, развитие на мениджмънта, планиране, организиране, ръководство и контрол;

Публични финанси – теоретични основи, държавен бюджет, публични разходи, приходна система на публичните финанси;

Маркетинг – основни понятия, анализ на пазара, създаване на концепция за фирмено предлагане, комуникация, контрол на маркетинговата дейност;

Делова кореспонденция – писма и документи, вътрешнофирмена кореспонденция, лични документи, делова кореспонденция на англ. език;

Мениджмънт на човешките ресурси и фирмената култура – основни мениджърски дейности, работа с индивиди и групи, създаване на условия в организацията, фирмена култура, управление на персонала;

Информационни технологии – работа с шаблони и програми, серийни писма с технологиите на Word, създаване на пликове и етикети, създаване на съдържание на етикета, др. кореспондентски технологии с Word, работа в интернет, компютърен машинопис;

Административна и документационна дейност – правни норми, административна организация и култура, документационна дейност, електронни документи, документооборот, административно обслужване, контрол на документационната дейност;

Информационни технологии;

Икономика;

Икономически анализ – методи, показатели и фактори на анализа, анализ на: производствената програма на предприятието, номенклатурата и асортимента на продукцията на предприятието, конкурентоспособността на продукцията, качеството на произвежданата продукция, използването на трудовите ресурси, използването на дълготрайните материални активи, разходите и на себестойността на продукцията, състоянието и използването на материалните ресурси, маркетинговата дейност, паричните приходи от дейността на предприятието, показатели за анализ на предприятието и на рентабилността;

Чужд език по професията;

 

Статистика;

Управление на персонала;

Практика.

ЗА КОГО Е ПОДХОДЯЩО ОБУЧЕНИЕТО?

Обучението е подходящо за тези от вас, които търсят кариерно развитие в административната област.

ОЦЕНЯВАНЕ И СЕРТИФИКАТ

  1. Пълният курс на обучение дава възможност за придобиване на втора степен на професионална квалификация по Част от професия „Офис-мениджър“, специалност „Бизнес – администрация“.
  2. Оценяването на знанията се осъществява на три нива – начално, междинно и изходно. Оценките се поставят по шестобалната система.
  3. Професионалното обучение за придобиване на трета степен на професионална квалификация завършва с полагане на държавни изпити по теория и по практика на професията и специалността, съгласно Наредба № 3 от 15.04.2003 г. за системата за оценяване.
  4. Държавните изпити се провеждат по национална изпитна програма, в съответствие с ДОИ за придобиване на квалификация по професията. Оценяването на професионалните компетенции и по двата изпита е независимо и се извършва по единни национални критерии.
  5. Завършеното професионално обучение се удостоверява със Свидетелство за професионална квалификация, съгласно Закона за професионалното образование и обучение.

КАКВА Е ЦЕНАТА НА ОБУЧЕНИЕТО В КУРСА?

Единичен курс – 598 лв.

Всеки редовен курсист получава напълно безплатно учебни материали!

ТНП КОНСУЛТ 1

Свържете се с нас, за да уговорим удобна за Вас и за нас дата за провеждане на  курса.

Работно време

Понеделник - Петък
8:30-17:00
Събота и Неделя
почивен ден

Адрес

1113 София
бул. “Шипченски Проход” 43, вх. А, офис 5
Тел.:+359 888 128 153;
+359 882 483 350;
Email: office@tnp-consult.co