Правилното общуване в света на бизнеса е изключително важно!

Част от професия Офис-мениджър

СПЕЦИАЛНОСТ БИЗНЕС КОМУНИКАЦИИ

ЗА ОБУЧЕНИЕТО

Продължителност на курса

Общ брой часове

3 месеца

300

ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО

Курса „Бизнес комуникации“ е за тези от вас, които смятат, че начинът на изразяване и общуването са важни за привличането на бизнес партньори. В този курс ще получите насоки и съвети за правилното използване на езика,  етикета на поведение в работна среда, както и правилното създаване на кратки и ангажиращи бизнес текстове. Ще усвоите ефективни техники за разговор и за насрочване на среща, ще се научите да убеждавате и да давате адекватна и ясна обратна връзка.

ТЕМИ

Трудово-правно законодателство – отговорност на работодателя и длъжностните лица в предприятието за неизпълнението на задълженията, отговорност на служителите за спазване на изискванията по ЗБУТ, трудоустрояване закрила при уволнение на служители, кодекс на труда;

Бизнес комуникации и мотивация в трудовата дейност – вербално и невербално поведение, управление на персонала,  психологически модели за ръководене на екип, тренинг за усвояване на умения за взимане на решения, делово общуване, мотивация за кариерно развитие;

Обща теория на счетоводната отчетност – предмет и метод на счетоводството, счетоводен баланс, счетоводни сметки и двойно записване, текущо счетоводно отчитане, счетоводни документи и документиране на стопанските операции, инвентаризация, регистри и счетоводни форми, грешки и способи за отстраняването им, годишно приключване;

Бизнес комуникации – динамични уеб приложения, мрежови технологии в бизнеса, създаване на динамични web-приложения, електронен подпис и документ, електронно правителство, електронна търговия, електронно банкиране, CMS и CRM системи, управление на база от данни, принципи на добър потребителски интерфейс и др.;

Икономика;

Практика.

ЗА КОГО Е ПОДХОДЯЩО ОБУЧЕНИЕТО?

Обучението е подходящо за всеки, който се вълнува от начина на изразяване и общуване с различни бизнес партньори.

ОЦЕНЯВАНЕ И СЕРТИФИКАТ

Изпитите се провеждат по национална изпитна програма, в съответствие с ДОИ. Оценяването е при явяване на писмен изпит по теория и индивидуално задание по практика.

Получаване на Сертификат – Удостоверение за професионална квалификация.

КАКВА Е ЦЕНАТА НА ОБУЧЕНИЕТО В КУРСА?

Единичен курс – 298 лв.

Всеки редовен курсист получава напълно безплатно учебни материали!

ТНП КОНСУЛТ 1

Свържете се с нас, за да уговорим удобна за Вас и за нас дата за провеждане на  курса.

Работно време

Понеделник - Петък
8:30-17:00
Събота и Неделя
почивен ден

Адрес

1113 София
бул. “Шипченски Проход” 43, вх. А, офис 5
Тел.:+359 888 128 153;
+359 882 483 350;
Email: office@tnp-consult.co