Ако търсите начин да се усъвършенствате в областта на бюджетното счетоводство, възползвайте се от обучение, което ще увеличи знанията и компетенциите Ви.

Част от професия Оперативен Счетоводител

СПЕЦИАЛНОСТ БЮДЖЕТНО СЧЕТОВОДСТВО

ЗА ОБУЧЕНИЕТО

Продължителност на курса

Общ брой часове

3 месеца

300

ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО

Това обучение се характеризира с профилирано съдържание, насочено към формиране на знания относно общи теории на  счетоводната отчетност, счетоводство на предприятията и счетоводни стандарти. Ще придобиете знания за същността на бюджетното  счетоводство, за нормативната му уредба, както и неговата организация.

ТЕМИ

Обща теория на счетоводната отчетност – счетоводен баланс, счетоводни сметки и двойно записване, текущо счетоводно отчитане, счетоводни документи и документиране на стопанските операции, инвентаризация, счетоводни регистри и форми, счетоводни грешки и способи за отстраняването им, годишно приключване, отчети и др.

Банково счетоводство – собствен и привлечен капитал в банките, финансови инвестиции, банкови заеми, разплащания между банките в страната и международни разплащания, приходи и разходи, материални и нематериални активи, счетоводни отчети в банките;

Отчитане на паричните средства и на краткосрочните финансови активи;

Оценка на имоти, видове оценки, финансови анализи;

Въведение по ЗДДС;

Отчитане на капиталите;

Отчитане на дълготрайните активи;

Отчитане на разчетите;

Отчитане на краткотрайните активи;

Отчитане на финансовите резултати;

Отчитане на разходите;

Годишни финансови отчети;

Отчитане на приходите;

Счетоводни стандарти;

Практика.

ЗА КОГО Е ПОДХОДЯЩО ОБУЧЕНИЕТО?

Обучението е подходящо за тези от вас, които искат да станат експерти с професионални интереси в областта на бюджетното счетоводство.

ОЦЕНЯВАНЕ И СЕРТИФИКАТ

Изпитите се провеждат по национална изпитна програма, в съответствие с ДОИ. Оценяването е при явяване на писмен изпит по теория и индивидуално задание по практика.

Получаване на Сертификат – Удостоверение за професионална квалификация.

КАКВА Е ЦЕНАТА НА ОБУЧЕНИЕТО В КУРСА?

Единичен курс – 298 лв.

Всеки редовен курсист получава напълно безплатно учебни материали!

ТНП КОНСУЛТ 1

Свържете се с нас, за да уговорим удобна за Вас и за нас дата за провеждане на  курса.

Работно време

Понеделник - Петък
8:30-17:00
Събота и Неделя
почивен ден

Адрес

1113 София
бул. “Шипченски Проход” 43, вх. А, офис 5
Тел.:+359 888 128 153;
+359 882 483 350;
Email: office@tnp-consult.co