Финансовият анализ и отчитането са една от основите на съвременния бизнес.

Искате ли да разберете неговата сила и потенциал?

Професия Финансов отчетник

СПЕЦИАЛНОСТ ФИНАНСОВА ОТЧЕТНОСТ

ЗА ОБУЧЕНИЕТО

Продължителност на курса

Общ брой часове

Степен на професионална квалификация

9 месеца

660

II – ра

ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО

Усъвършенствайте кариерата си като се запознаете с правилата на документооборота, както и с обработването на документи и справки от държавни институции. Потопете се в сферата на застрахователната дейност и банковото дело. Научете повече за финансовите пазари, данъците, международните отношения, както и за спецификата на маркетинговите концепции и стимулирането на заплащането на труда в предприятието. Овладейте уменията, необходими за анализиране на финансовите отчети и научете как счетоводните стандарти и управленските стимули влияят върху процеса на финансово отчитане. Приложете тези умения към бизнес предизвикателствата в реалния свят.

ТЕМИ

Финанси и финансова дейност – капитал на предприятието, печалба, ефективност, рентабилност, борса и борсова дейност;

Приходна система на публичните финанси – източници на финансови средства на държавата, данъчно-осигурителен процесуален кодекс, НАП (структура и звена);

Управление на предприятието – планиране, организиране, контрол;

Държавен бюджет – възникване, формиране и видове бюджети;

Публични разходи – за държавно управление, за социално-културни потребности, военни разходи;

Финансови институции – застраховане, социално осигуряване, кредитни институции;

Формиране на капитала на фирмата – емисия и пласмент на акции, заемен капитал, лизинг, гаранции и конвертируеми валути;

Финансови пазари – валутни, парични, пазари на облигациите, секюритизация, пазари на акциите, фондови борси, пазари на опциите и дериватите;

Инвестиране и ефективност на капитала на фирмата;

Дивидентна политика;

Финансово планиране и анализ на фирмата;

Сливания и изкупуване на фирми;

Международни финанси;

Международни финансови институции;

Данъците и международните отношения;

Международен финансов мениджмънт;

Обща теория на счетоводната отчетност;

Практика.

ЗА КОГО Е ПОДХОДЯЩО ОБУЧЕНИЕТО?

Обучението е подходящо за тези от вас, които търсят кариера в областта на финансите, както и за професионалистите, които искат да увеличат знанията си в тази област.

ОЦЕНЯВАНЕ И СЕРТИФИКАТ

  1. Пълният курс на обучение дава възможност за придобиване на втора степен на професионална квалификация по професия „Финансов отчетник“, специалност „Финансова отчетност“.
  2. Оценяването на знанията се осъществява на три нива – начално, междинно и изходно. Оценките се поставят по шестобалната система.
  3. Професионалното обучение за придобиване на трета степен на професионална квалификация завършва с полагане на държавни изпити по теория и по практика на професията и специалността, съгласно Наредба № 3 от 15.04.2003 г. за системата за оценяване.
  4. Държавните изпити се провеждат по национална изпитна програма, в съответствие с ДОИ за придобиване на квалификация по професията. Оценяването на професионалните компетенции и по двата изпита е независимо и се извършва по единни национални критерии.
  5. Завършеното професионално обучение се удостоверява със Свидетелство за професионална квалификация, съгласно Закона за професионалното образование и обучение.

КАКВА Е ЦЕНАТА НА ОБУЧЕНИЕТО В КУРСА?

Единичен курс – 598 лв.

Всеки редовен курсист получава напълно безплатно учебни материали!

ТНП КОНСУЛТ 1

Свържете се с нас, за да уговорим удобна за Вас и за нас дата за провеждане на  курса.

Работно време

Понеделник - Петък
8:30-17:00
Събота и Неделя
почивен ден

Адрес

1113 София
бул. “Шипченски Проход” 43, вх. А, офис 5
Тел.:+359 888 128 153;
+359 882 483 350;
Email: office@tnp-consult.co