Искате да направете стъпка в кариерата си като подобрите професионалните си познания?

Професия Брокер

СПЕЦИАЛНОСТ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

ЗА ОБУЧЕНИЕТО

Продължителност на курса

Общ брой часове

Степен на професионална квалификация

до 1,5 година

960

III – та

ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО

Предлагаме ви лесна и удобна възможност да получите нови знания и умения, както и да развиете професионалните си компетенции. Нашата програма ще ви помогне да се запознаете с изискванията за документиране на сделките с недвижими имоти, както и стопанските операции, свързани с приходите и разходите на агенцията. Ще повишите нивото на вашите знания запознавайки се с правния режим на сделките с недвижими имоти, с основите на градоустройството и строителството на сгради и др. Повишете самочувствието и конкурентоспособността си, станете водещ професионалист в областта на недвижимите имоти.

ТЕМИ

Недвижими имоти – понятия, видове, основни правила;

Оценка на имоти, видове оценки, финансови анализи;

Вещни права – установяване на право на собственост и документи чрез които то се доказва, придобиване на имот чрез наследство, семейна имуществена общност, делба на имот;

Търговски операции с недвижими имоти – покупко-продажби, дарение, замяна, учредяване на право на строеж, облигационни сделки, ипотека, пазарни и договорни отношения при сделки с недвижими имоти;

Основи на градоустройството и сградостроителството – териториално и селищно  у-во, кадастър, имотна регистрация, предназначение на кадастралните карти, устройствените планове и схеми, видове монолитно строителство, определяне застроената площ на сградите и части от тях, одобрение на проекти, издаване на разрешения за строеж и др. строителство, определяне застроената площ на сградите и части от тях, одобрение на проекти, издаване на разрешения за строеж и др.

Посредниците при сделки с имоти и тяхната отговорност – дейност на агенциите за недвижими имоти, правен статут на брокера, правата на клиента, отговорности на посредника, отговорност на държавата, ролята на нотариуса при подготовка и сключване на сделка с имоти, изповядване на сделките, нотариален акт, данъци и такси;

Работа с договори и документи – закони, Кодекси, Наредби и Правилници свързани със сделки с недвижими имоти, договор за посредничество д-р за наем на имот, д-р за покупко-продажба на недвижим имот;

Кредитиране при покупко-продажба на имот;

Фасилити мениджмънт;

Практика.

ЗА КОГО Е ПОДХОДЯЩО ОБУЧЕНИЕТО?

Обучението е подходящо както за начинаещи брокери, така и за брокери без опит в професията.

ОЦЕНЯВАНЕ И СЕРТИФИКАТ

  1. Пълният курс на обучение дава възможност за придобиване на трета степен на професионална квалификация по професия „Брокер”, специалност „Недвижими имоти”.
  2. Оценяването на знанията се осъществява на три нива – начално, междинно и изходно. Оценките се поставят по шестобалната система.
  3. Професионалното обучение за придобиване на трета степен на професионална квалификация завършва с полагане на държавни изпити по теория и по практика на професията и специалността, съгласно Наредба № 3 от 15.04.2003 г. за системата за оценяване.
  4. Държавните изпити се провеждат по национална изпитна програма, в съответствие с ДОИ за придобиване на квалификация по професията. Оценяването на професионалните компетенции и по двата изпита е независимо и се извършва по единни национални критерии.
  5.  Завършеното професионално обучение се удостоверява със Свидетелство за професионална квалификация, съгласно Закона за професионалното образование и обучение.

КАКВА Е ЦЕНАТА НА ОБУЧЕНИЕТО В КУРСА?

Единичен курс – 598 лв.

Всеки редовен курсист получава напълно безплатно учебни материали!

ТНП КОНСУЛТ 1

Свържете се с нас, за да уговорим удобна за Вас и за нас дата за провеждане на  курса.

Работно време

Понеделник - Петък
8:30-17:00
Събота и Неделя
почивен ден

Адрес

1113 София
бул. “Шипченски Проход” 43, вх. А, офис 5
Тел.:+359 888 128 153;
+359 882 483 350;
Email: office@tnp-consult.co