Образованието е важен критерии за професионализъм и за качество на работа.

Професия Икономист

СПЕЦИАЛНОСТ ТЪРГОВИЯ

ЗА ОБУЧЕНИЕТО

Продължителност на курса

Общ брой часове

Степен на професионална квалификация

до 1,5 година

960

III – та

ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО

Възможностите за реализация на курсистите, които завършат специалността “Търговия” са изключително широки. Те ще придобият теоретични и практически умения за мениджмънта и организацията на търговската дейност, за съвременните информационни технологии в търговията и др. Ще могат да разработват маркетингови политики, бизнес планове и проекти за изграждане и ефективно функциониране на малки, средни и големи търговски дружества. Ако искате да овладеете практическият процес на продажбите и да повишите нивото си на компетентност, то този курс е  за Вас.

ТЕМИ

Информационни технологии – текстообработващи програми, електронни таблици Exсel, MS Power Point, работа в Интернет, изработване на WEB страници, работа с програмни продукти;

Икономика на предприятието – създаване и придобиване на предприятие, предприятието на пазара, финанси и финансова дейност, финансови институции, управление и отраслови особености на предприятията;

Фирмено право – търговско, финансово и данъчно право, право на интелектуална собственост / авторско и патентно право, закон за защита на потребителите;

Финанси – основи на публичните финанси, приходна система, преки имуществени и преки подоходни данъци, косвени данъци;

Предприемачество – стартиране на нов бизнес, развитие на мениджмънта, планиране, организиране, ръководство и контрол;

Маркетинг – основни понятия, анализ на пазара, създаване на концепция за фирмено предлагане, комуникация, контрол на маркетинговата дейност;

Трудово-правно законодателство – отговорност на работодателя и длъжностните лица в предприятието за неизпълнението на задълженията, отговорност на служителите за спазване на изискванията по ЗБУТ, трудоустрояване и закрила при уволнение на служители, кодекс на труда;

Бизнес комуникации и мотивация в трудовата дейност – вербално и невербално поведение, управление на персонала,  психологически модели за ръководене на екип, тренинг за усвояване на умения за взимане на решения, делово общуване, мотивация за кариерно развитие;

Обща теория на счетоводната отчетност –  баланс, счетоводни сметки и двойно записване, текущо отчитане, документи и документиране на стопанските операции, инвентаризация, регистри и счетоводни форми, грешки и способи за отстраняването им, годишно приключване;

Счетоводство на предприятието – отчитане на: капиталите, дълготрайните и краткотрайните активи, разчетите, краткосрочните финансови активи,  разходите,  приходите и финансовите резултати, годишни финансови отчети;

Мениджмънт – същност и развитие, концепции за управлението, управленско решение, стратегическо планиране, организиране, ръководна дейност, мотивация, контрол, фирмена култура, Фирмена бизнес – среда , оперативен мениджмънт, управление на: снабдяването, производствения процес, качеството, финансовите показатели и персонала, интернационализация на бизнеса, мениджмънт на малко предприятие;

Електронна търговия – мрежови технологии в бизнеса, мрежови протоколи, мрежови операционни системи, Бизнес комуникации в WEB, Структура на HTML документ, Използване на електронна поща, търсене на информация по Интернет, плащане по Интернет, електронна търговия, електронно банкиране, WEB – приложения;

Икономика;

Чужд език по професията;

Проектен мениджмънт;

Управление на продажбите.

ЗА КОГО Е ПОДХОДЯЩО ОБУЧЕНИЕТО?

Обучението е подходящо както за всички занимаващи се с продажби отскоро, , така и за хората с професионален опит в продажбите.

ОЦЕНЯВАНЕ И СЕРТИФИКАТ

  1. Пълният курс на обучение дава възможност за придобиване на трета степен на професионална квалификация по професия „Икономист”, специалност „Търговия”.
  2. Оценяването на знанията се осъществява на три нива – начално, междинно и изходно. Оценките се поставят по шестобалната система.
  3. Професионалното обучение за придобиване на трета степен на професионална квалификация завършва с полагане на държавни изпити по теория и по практика на професията и специалността, съгласно Наредба № 3 от 15.04.2003 г. за системата за оценяване.
  4. Държавните изпити се провеждат по национална изпитна програма, в съответствие с ДОИ за придобиване на квалификация по професията. Оценяването на професионалните компетенции и по двата изпита е независимо и се извършва по единни национални критерии.
  5.  Завършеното професионално обучение се удостоверява със Свидетелство за професионална квалификация, съгласно Закона за професионалното образование и обучение.

КАКВА Е ЦЕНАТА НА ОБУЧЕНИЕТО В КУРСА?

Единичен курс – 598 лв.

Всеки редовен курсист получава напълно безплатно учебни материали!

ТНП КОНСУЛТ 1

Свържете се с нас, за да уговорим удобна за Вас и за нас дата за провеждане на  курса.

Работно време

Понеделник - Петък
8:30-17:00
Събота и Неделя
почивен ден

Адрес

1113 София
бул. “Шипченски Проход” 43, вх. А, офис 5
Тел.:+359 888 128 153;
+359 882 483 350;
Email: office@tnp-consult.co