Навярно доста от вас смятат оперативното счетоводство за суха и скучна материя.

Професия Оперативен Счетоводител

СПЕЦИАЛНОСТ ОПЕРАТИВНО СЧЕТОВОДСТВО

ЗА ОБУЧЕНИЕТО

Продължителност на курса

Общ брой часове

Степен на професионална квалификация

9 месеца

960

III – та

ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО

Специалистите в тази област биха Ви отговорили, че това не е така, тъй като счетоводството  дава много възможности като кариерно развитие, започване на собствен бизнес и др. Възползвайте се от възможността за преквалификация като оперативен счетоводител и придобиване на професионална квалификация. Така ще разширите познанията си не само по общи икономически дисциплини, а ще придобиете специални знания в областта на финансовото счетоводство, теорията на контрола, финансово-стопанския анализ на предприятието, управленското счетоводство, данъчния контрол, одитинга и др.

ТЕМИ

Икономика на предприятието – въведение, създаване и откриване на предприятие;

Производствени фактори – капитал, активи, персонал, финансиране;

Предприятието на пазара – маркетингови концепции, проучване на пазара, маркетинг – микс;

Финанси и финансова дейност – капитал на предприятието, печалба, ефективност, рентабилност, финансово планиране, борсова дейност и др.;

Финансови институции – застраховане, социално осигуряване;

Управление на предприятието – планиране, организиране, контрол;

Отраслови особености на предприятията;

Нормативни изисквания на ЗДДС;

Отчитане на дълготрайните активи;

Отчитане на краткотрайните активи;

Отчитане на разчетите – с персонала и съдружниците, с бюджета и ведомствата, с дебитори и кредитори, вътрешни разчети;

Отчитане на паричните средства и на краткосрочните финансови активи;

Отчитане на разходите – финансови, нефинансови и извънредни,  разходи за дейността и по икономическите елементи;

Отчитане на приходите – финансови, нефинансови и извънредни, от финансирания, от продажби и др.;

Отчитане на финансовите резултати;

Статистика;

Годишни финансови отчети;

Маркетинг – основни понятия, анализ на пазара, концепции за фирмено предлагане, комуникационни средства и стратегии и контрол на маркетинговата дейност;

Публични финанси – теоретични основи, държавен бюджет, държавни разходи, приходна система на публичните финанси;

Корпоративни финанси – същност и значение, стойност на парите във времето, формиране на капитала на фирмата, капиталова структура и възможности за нейното оптимизиране, инвестиране, дивидентна политика, финансово планиране, сливания и изкупуване на фирми и международни финанси;

Счетоводна отчетност – предмет и метод на счетоводството, счетоводен баланс, счетоводни сметки и двойно записване, текущо счетоводно отчитане,счетоводни документи и документиране на стопанските операции, инвентаризация, счетоводни регистри и форми, счетоводни грешки и отстраняването им;

ЗА КОГО Е ПОДХОДЯЩО ОБУЧЕНИЕТО?

Обучението е подходящо както за начинаещи счетоводителли, така и за хора без опит в професията.

ОЦЕНЯВАНЕ И СЕРТИФИКАТ

  1. Пълният курс на обучение дава възможност за придобиване на втора степен на професионална квалификация по Част от професия „Оперативен Счетоводител“, специалност „Оперативно счетоводство“.
  2. Оценяването на знанията се осъществява на три нива – начално, междинно и изходно. Оценките се поставят по шестобалната система.
  3. Професионалното обучение за придобиване на трета степен на професионална квалификация завършва с полагане на държавни изпити по теория и по практика на професията и специалността, съгласно Наредба № 3 от 15.04.2003 г. за системата за оценяване.
  4. Държавните изпити се провеждат по национална изпитна програма, в съответствие с ДОИ за придобиване на квалификация по професията. Оценяването на професионалните компетенции и по двата изпита е независимо и се извършва по единни национални критерии.

5. Завършеното професионално обучение се удостоверява със Свидетелство за професионална квалификация, съгласно Закона за професионалното образование и обучение.

КАКВА Е ЦЕНАТА НА ОБУЧЕНИЕТО В КУРСА?

Единичен курс – 598 лв.

Всеки редовен курсист получава напълно безплатно учебни материали!

ТНП КОНСУЛТ 1

Свържете се с нас, за да уговорим удобна за Вас и за нас дата за провеждане на  курса.

Работно време

Понеделник - Петък
8:30-17:00
Събота и Неделя
почивен ден

Адрес

1113 София
бул. “Шипченски Проход” 43, вх. А, офис 5
Тел.:+359 888 128 153;
+359 882 483 350;
Email: office@tnp-consult.co