Искате ли да придобиете специални знания, които да разширят обхвата на вашите умения и да Ви дадат предимство при реализация в стопанската практика?

Част от професия Оперативен Счетоводител

СПЕЦИАЛНОСТ ЗАСТРАХОВАТЕЛНО И ОСИГУРИТЕЛНО СЧЕТОВОДСТВО

ЗА ОБУЧЕНИЕТО

Продължителност на курса

Общ брой часове

3 месеца

300

ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО

Обучението по Застрахователно и осигурително счетоводство е строго специализирано и има за цел да Ви подготви за работа не само в счетоводните отдели на застрахователите, а и във фирми от различни отрасли на националната икономика, които са осигурители на своя персонал. Освен основната база от знания  по общи икономически дисциплини, Вие ще придобият специални умения в областта на застрахователното счетоводство, теорията на контрола, финансово-стопанския анализ на предприятието, управленското счетоводство, данъчния контрол, одитинга и др.

ТЕМИ

Обща теория на счетоводната отчетност – счетоводен баланс, счетоводни сметки и двойно записване, текущо счетоводно отчитане, счетоводни документи и документиране на стопанските операции, инвентаризация, счетоводни регистри и форми, счетоводни грешки и способи за отстраняването им, годишно приключване, отчети и др.

Застрахователно и осигурително счетоводство – нормативни документи в областта на застраховането, документи и счетоводни записвания при отчитане на дълготрайни активи, разчетите, разходите, приходите, резервите и материални записи, годишно приключване;

Икономика на предприятието – капитал, активи, персонал и финансиране на предприятието, борси и борсова дейност, маркетингови концепции, застраховане, социално осигуряване, управление на предприятието;

Осигурително счетоводство – нормативни документи в областта на осигурителната система, отчитане на привлечените средства от участници во осигурителните фондове и др.;

Отчитане на капиталите;

Въведение по ЗДДС;

Счетоводни стандарти;

Отчитане на дълготрайните активи;

Отчитане на краткотрайните активи;

Отчитане на разходите;

Отчитане на приходите;

Отчитане на разчетите;

 

Отчитане на паричните средства и на краткосрочните финансови активи;

Годишни финансови отчети;

Практика.

ЗА КОГО Е ПОДХОДЯЩО ОБУЧЕНИЕТО?

Обучението е подходящо за тези от вас, които искат да станат експерти с професионални интереси в областта на застрахователното и осигурително счетоводство.

ОЦЕНЯВАНЕ И СЕРТИФИКАТ

Изпитите се провеждат по национална изпитна програма, в съответствие с ДОИ. Оценяването е при явяване на писмен изпит по теория и индивидуално задание по практика.

Получаване на Сертификат – Удостоверение за професионална квалификация.

КАКВА Е ЦЕНАТА НА ОБУЧЕНИЕТО В КУРСА?

Единичен курс – 298 лв.

Всеки редовен курсист получава напълно безплатно учебни материали!

ТНП КОНСУЛТ 1

Свържете се с нас, за да уговорим удобна за Вас и за нас дата за провеждане на  курса.

Работно време

Понеделник - Петък
8:30-17:00
Събота и Неделя
почивен ден

Адрес

1113 София
бул. “Шипченски Проход” 43, вх. А, офис 5
Тел.:+359 888 128 153;
+359 882 483 350;
Email: office@tnp-consult.co