ТНП КОНСУЛТ 1 ЕООД

Данъчен адрес: гр. София, кв. Гео Милев, ул. Маестро Михаил Милков № 12 EИК 202223931; тел: +359 888128153

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ В ТНП КОНСУЛТ 1 ЕООД

Моля, почетете този документ внимателно! Той съдържа Политика за защита на личните данни на физически и юридически лица, ползващи предоставяните от ТНП Консулт 1 ЕООД услуги.

ТНП Консулт 1 ЕООД е юридическо лице със седалище и адрес на управление гр. София, кв. Гео Милев, ул. Маестро Михаил Милков № 12, ет.4, ап. 17, с ЕИК: 202223931, тел. +359 888 128 153, e-mail: tnp_consult@abv.bg и интернет страница: https://www.tnp-consult@com.bg.

ТНП Консулт 1 ЕООД е администратор на личните дънни по смисъла на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 от 27.04.2016 г. относно защита на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните).

ТНП Консулт 1 ЕООД зачита неприкосновеността на личния живот на физическите лица или представителите на юридическите лица ползващи услугите й и гарантира в максимална степен защитата на личните им данни, обработвани при предоставяне на счетоводните, обучителни и административни услуги, както и за сключването на договори. Настоящата Политика за поверителност е изготвена и се основава на действащото българско законодателство в областта на защитата на личните данни. Всички изменения и допълнения в Политиката за поверителност ще бъдат прилагани само след публикуване на актуалното й съдържание, достъпно чрез нашият уебсайт. Политиката за поверителност е приложима за Вашите лични данни, ако сте физическо лице или представител на юридическо лице, на което ТНП Консулт 1 ЕООД предоставя услуги. Ще ви разясним каква лична информация обработваме при предоставяне на счетоводните, данъчни, обучителни и др. услуги, както и при сключване на договори, за какви цели се използва и какви са правата Ви като субект на лични данни.

ТНП Консулт 1 ЕООД осъществява своята дейност в рамките на съответната законова уредба – Кодекс на труда, ЗКПО, ДОПК, Кодекс на социалното осигуряване, Закон за ДДС, Закон за МДТ и други нормативни актове.

Основни функции на ТНП Консулт 1 ЕООД:

 • Предоставяне на счетоводни и данъчни услуги;
 • Предоставяне на професионално обучение;
 • Предоставяне на консултации;
 • Информиране и консултиране на физически и юридически лица относно счетоводни, трудови и данъчни въпроси и казуси;
 • Представителство пред НАП, НОИ, Агенция по вписванията и др.;
 • Изготвяне и подаване на декларации;
 • Участие в разработването на административна документация;частие в разработването и реализацията на Програми;
 • Изпълнение и защита на Ревизии;
 • Професионално ориентиране и насърчаване на физически лица за тяхното последващо обучение и развитие.

Длъжностно лице по защита на данните в ТНП Консулт 1 ЕООД: Тоня Михайлова, със служебен адрес: гр. София, ул. Коста Лулчев №2, e-mail: tnp_consult@abv.bg.

 I. ЦЕЛИ И ОБХАВАТ НА ПОЛИТИКАТА

Чл. 1. С настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни ТНП Консулт 1 ЕООД отчита неприкосновеността на личността и полага усилия за защита срещу неправомерно обработване на личните данни на физическите лица. В съответствие със законодателството и добрите практики, ТНП Консулт 1 ЕООД прилага изисканите технически и организационни мерки за защита на личните данни на физичиските лица.

Чл. 2. С настоящата Политика на поверителноста и защита на личните данни ТНП Консулт 1 ЕООД цели да информира физическите лица за целите на обработване на личните данни, получателите или категориите получатели, на които могат да бъдат разкрити данните, задължения или доброволен характер на предоставяне на данни, както и последиците от отказ за предоставянето им, информация за правото на достъп и провото на корегиране на събраните данни, съгласно нормативните изисквания на действащото българско законодателство и Регламент (ЕС) 2016/679 от 27.06.2016 г.

II. ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Чл. 3. Като администратор на лични данни, ТНП Консулт 1 ЕООД обработва лични данни чрез съвкупност от действия, които могат да се извършват по отношение на личните данни с автоматични или други неавтоматични средства, като събиране, записване, организиране, съхраняване, адаптиране или изменение, възстановяване, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространение, предоставяне, актуализиране, блокиране, заличаване и унищожаване, при спазване на следните принципи: – Законосъобразност, добросъвестност и прозрачност; – Свеждане на данните до минимум; – Точност; – Ограничение на съхранението; – Цялостност и поверителност; – Отчетност.

Чл. 4. ТНП Консулт 1 ЕООД обработва личните данни чрез възлагане на служители да обработват данните. Определени са целите и обема на задълженията, възложени на служителите от администратора на обработващия данните.

III. ЦЕЛ НА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Чл. 5. Целта на обработка на личните данни е еднозначно да се идентифицира физическото лице, на което ТНП Консулт 1 ЕООД предоставя услуги, както и за сключване на договори.

IV. ЛИЧНИ ДАННИ, ОБРАБОТВАНИ В ТНП КОНСУЛТ 1 ЕООД, ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕТО ИМ И СРОК ЗА СЪХРАНЯВАНЕ

Чл. 6 (1) ТНП Консулт 1 ЕООД като администратор на лични данни, обработва категории лични данни, структурирани в Регистри. ТНП Консулт 1 ЕООД обработва лични данни, превоставени от физически лица, за които се отнасят данните във връзка с предоставяне на счетоводни, данъчни, администратимни и обучителни услуги и сключването на договори.

(2) ТНП Консулт 1 ЕООД обработват и лични данни, които не са получени от физически лица, за които се отнасят, а са предоставени от трето лице.

Чл. 7 Обработването на лични данни от ТНП Консулт 1 ЕООД е недопустимо освен в случаите, когато е необходимо за изпълнение на нормативно установено задължение на администратора на лични данни, така и когато физическото лице, за което се отнасят данните, е дало изрично своето съгласие или обработването е необходимо за изпълнението на задълженията по договор, по който физическото лице, за което се отнасят данните, е страна, както и за действия, предхождащи сключването на договор и предприети по искане на лицето.

V. ПОСЛЕДИЦИ ОТ ОТКАЗ НА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Чл. 8. Изрично съгласие на физичеките лица чиито данни се обработват, не винаги е необходимо, ако Администратора разполага с друго правно основание за обработка на лични данни.

Чл. 9. В случай на отказ на физическо лице от доброволно предоставяне на изисканите лични данни, ТНП Консулт 1 ЕООД няма да бъде в състояние да му предостави своите счетоводни, данъчни, обучителни и административни услуги, както и/или да сключи договори.

VI. РАЗКРИВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Чл. 10. ТНП Консулт 1 ЕООД, като администратор на лични данни има право да разкрие обработваните лични данни само на следните изчерпателно изброени категории:

 1. Физически лица, за които се отнасят данните;
 2. Лица с които обменя информация с НАП, НОИ, Агенция по вписванията – Търговски регистър, Статистически институт, Изпълнителна агенция „ Главна инспекция по труда”, Министерство на образованието, Агенция по заетостта, НАПОО.
 3. Лица, за които правото произтича по силата на договор.

Чл. 11. Обработваните лични данни на физически лица или представители на юридически лица ползващи услугите на ТНП Консулт 1 ЕООД, както и на свързани с тях лица, могат да бъдат предоставяни на други администратори на лични данни, във връзка с изпълнение на конкретни задачи по указание и от име на Агенция (например: събиране на вземания).

Чл. 12. ТНП Консулт 1 ЕООД не трансферира лични данни в трети страни извън Европейския съюз.

VII. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Чл. 13. ТНП Консулт 1 ЕООД е предприела необходимите технически и организационни мерки, за да защити личните данни от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване. Повечето от ключовите дейности в ТНП консулт 1 ЕООД се извършват чрез специализирани програми и системи. Осигуряване на работоспособността на системата и инфраструктурата свързана с нея е от решаващо значение за нормалната работа. Работи се в реално време към централния сървър с единна национална база данни. Всеки служител на фирмата се идентифицира с потребителско име и парола. В програмите се влиза с име и парола за съответния служител. В ТНП Консулт 1 ЕООД има разписана политика за информационна сигурност, които регламентират рамките и правилата на поведение на потребителите, разписани процедури за архивиране и възстановяване при възникнал инцидент, както и внедрени технически решения и системи за защита сигурността на информацията.

VIII. ПРАВА НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

Чл. 14. (1) Физическите лица, чиито лични данни се обработват имат следните права:

 1. Право на информираност, относно данните, които индентифицират администратора, целите на обработването на лични данни, получателите или категориите получатели, на които могат да бъдат разкрити данните, задълженията или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им;
 2. Право на достъп на потребителите до отнасящите се за тях данни. В случаите, когато при предоставяне правото на достъп на физическото лице могат да се разкрият лични данни и за трето лице, администраторът е длъжен да предостави частичен достъп до тях, без да разкрива данни за третото лице;
 3. Право на корегиране или допълване на неточни или непълни лични данни, обработването;
 4. Право на изтриване (право „да бъдеш забравен”) на лични данни, които се обработват незаконосъобразно или с отпаднало правно основание;
 5. Право на ограничаване на обработването – при наличие на правен спор между ТНП Консулт 1 ЕООД и физическото лице до неговото решаване и/или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
 6. Право на преносимост на данните – ако се обработват по автоматизиран начин на основание съгласие или договор.;
 7. Право на уведомяване за нарушение на сигурността на личните данни;
 8. Право на защита по съдебен и административен ред (право на подаване на жалба до надзорен орган; право на ефективна съдебна защита; право на ефективан съдебна защита срещу администратор или обработващ личните данни);
 9. Право на оттегляне на съгласието по всяко време, без да се засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласие, което е дадено, преди то да бъде отглено.

(2) Наред с тези права, потребителят има право по всяко време и на основания, свързани с неговата конкретна ситуация, на възражение срущу обработването на лични данни, отнасящи се за него. Изключение са случаите, в които обработването е необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на ТНП Консулт 1 ЕООД или обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на ТНП консулт 1 ЕООД или на трета страна, освен когато пред такива интереси преимущество имат интересите или основните права и свободи на потребителя, които изискват защита на личните данни, по-специално когато потребитялят е дете.

IX. РЕД ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВА

Чл. 15. Редът за упражняване н аправото на достъп, правото на изтриване, корегиране или ограничаване на обработването е чрез подаване на писмено искане до ТНП Консулт 1 ЕООД. Администраторът предоставя на потребителя информация относно действията, предприети във връзка с искането, без ненужно забавяне и във всички случаи в срок от един месец от получаване на искането. При необходимост този срок може да бъде удължен с още два месеца, като се взема предвид сложността и броя на исканията. Администраторът информира потребинеля за всяко такова удължаване в срок от един месец от полечаване на искането, като посочва и причините за забъвянето. Когато потребителят подава искане с електронни средства, по възможност информацията се предоставя с електронни средства, освен ако потребителят не е поискал друго. Ако администраторът не предприеме действия по оскането на потребителя, администраторът уведомява потребителя без забавяне и най-късно в срок от един месец от получаване на искането за причините да не предприеме действия и за възможността за подаване на жалба до надзорен орган и търсене на защита по съдебен ред. Физическите лица упражняват правата си, като подават писмено заявление до ТНП Консулт 1 ЕООД, съдържаща минимум следната информация:

 1. Име, адрес и други данни за идентифициране на съответното фидическо лице;
 2. Описание на искането/възражението;
 3. Предпочитана форма за предоставяне на информацията;
 4. Подпис, дата на подаване на заявлението и адрес за кореспонденция. Подаване на заявлението е безплатно.

Ако имате въпроси относно сигуността или използването на вашите данни или информация при ползването на този сайт, моля да се свържете с нас на тел.: (+359) 888128153 или да ги отправяте на tnp_consult@abv.bg