ТНП КОНСУЛТ 1 ЕООД

Тъй като ние разбираме необходимостта от данъчно планиране и оценка на данъчните ефекти, Ви предлагаме напълно изчерпателни консултации!

Данъчни консултации

Консултации свързани със:

 • Закона за ДДС и неговото прилагане (ЗДДС)
  – Регистрация /дерегистрация по ЗДДС в НАП;
  – Изготвяне и подаване на Справки декларации;
  – Дневници за покупки и продажби, VIES декларации;

 • Закон за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)
  – Данък печалба;
  – Алтернативни данъци / върху разходи за автомобили, представителни и социални разходи и др./
  – Данъци при източника /върху дивиденти, ликвидационни дялове, лихви и др.

Консултации свързани със:

 • Закон за данъци върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)
  – Определяне и деклариране на авансов данък от трудови и други доходи;
  – Определяне размера на дължими данъци от чуждестранни лиц;
  – Определяне размера на патентен данък;

 • Закон за местните данъци и такси (ЗМДТ)
  – Изготвяне и подаване на Декларации за придобито недвижимо имущество;
  – Декларации за данък дарение;
  – Декларации за данък наследство;
  – Декларации за придобито движимо имущество.

Консултации свързани със:

 • Мита, такси, акцизи;

 • Социално и здравно осигуряване; Финансов анализ и данъчно планиране;

 • Оптимизиране на данъците в съгласие с законовите разпоредби;

 • Дългосрочна данъчна стратегия съобразена със спецификата на дейността;

 • Прилагане на спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане.

ДОВЕРЕТЕ СЕ НА НАШИЯ ОПИТ!

Ние ще представляваме Вашата компания пред Националната агенция за приходите по време на данъчни ревизии и насрещни проверки. По този начин ще съдействаме за изграждането на един по - структуриран имидж на Вашата компания пред данъчната администрация. Заедно с Вас ще създадем и приложим план относно съответната данъчна ревизия и ще участваме в дискусии и евентуални спорове с данъчните органи.

Ние ще Ви предложим и юридическа защита пред данъчната администрацията и в съда в случай на евентуални негативни решения на данъчните органи в резултат от данъчната ревизия. Нашите данъчни адвокати ще Ви представляват в хода на административно и съдебно обжалване на ревизионни и други актове на органите на НАП, включително и процесуално представителство пред компетентния съд.

Богатият ни опит в представителство на нашите клиенти пред данъчните органи и съда в комбинация с добрите ни контакти с данъчната администрация, могат да увеличат значително шансовете Ви за по-благоприятен краен резултат.

ДАНЪЧНА ЗАЩИТА

Независимо от типа бизнес, компаниите неминуемо влизат в комуникация с данъчната администрация в определен етап от дейността им. Понякога възникват данъчни спорове от некоректно приложение на данъчните норми от страна на администрацията или просто от различия между реалните бизнес практики и данъчната практика. Поради тази причина компетентното съдействие при взаимоотношенията с данъчните органи е съществено и препоръчително за всеки данъкоплатец.

ДАНЪЧНИ СТРАТЕГИИ

Едно от ключовите предизвикателства пред всеки бизнес днес е правилната стратегия, която да осигури спазването на всички задължителни изисквания и постигането на ефективно и подходящо данъчно планиране. За да вземат правилното решение в избора на корпоративна стратегия за управление на данъчните рискове, мениджърите трябва да бъдат напълно информирани.

ТНП КОНСУЛТ 1 ЕООД

Независимо от типа на вашия бизнес или размера и корпоративната сложност на компанията Ви, данъчните ефекти имат значително влияние върху всяка финансова стъпка или бизнес решение, което правите!