ТНП Консулт 1 ЕООД

В зависимост от вашите цели и изисквания, ние ще Ви предложим най-добрите решения!

Счетоводни услуги

Предлагаме Ви:

 • Изготвяне на счетоводна политика;

 • Изготвяне на индивидуален сметкоплан;

 • Обработка и осчетоводяване на първичните документи с помощта на специализиран счетоводен и бизнес софтуер;

 • Следене на оборотите за задължителна регистрация по ЗДДС, подготовка и регистрация;

 • Създаване на вторични счетоводни документи и регистри, съгласно действащото законодателство;

 • Съставяне на периодични справки за вземанията от клиенти и задълженията към доставчици;

 • Приемане и класифициране на дълготрайните активи на дружеството на Доверителя, съставяне на счетоводен и данъчен амортизационен план, изчисляване на дължимите амортизации;

Предлагаме Ви:

 • Осчетоводяване на разходите за работни заплати, социални осигуровки и данъци;

 • Ежемесечно подготвяне на дневниците за покупки и продажби;

 • Справка-декларация по ЗДДС и подаването и по електронен път;

 • Изготвяне на ИНТРАСТАТ и VIES – декларации и подаването им в НАП;

 • Отчитане на материалните запаси;

 • Следене на складова наличност;

 • Платежни операции /откриване на банкови сметки, управление на сметки, фактуриране/;

 • Изготвяне на платежни нареждания за осигурителни вноски, данъчни задължения и др.;

Предлагаме Ви:

 • Консултации по счетоводни въпроси;

 • Съставяне на месечни и годишни оборотни ведомости;

 • Съставяне на годишни счетоводни отчети;

 • Изготвяне на необходимите документи и справки за извършвани проверки и ревизии;

 • Подреждане и архивиране по избрана система за разграничаване на видовете документи;

 • Текущо информиране за промени в счетоводното и данъчното законодателство, засягащи вашата дейност;

 • Текущ счетоводен преглед, включващ анализ на счетоводна информация, обработена и предоставена от вас и контрол за съответствие със законовите изисквания;

 • Изготвяне на отчети за нуждите на управлението, вкл. във ваш формат – месечни, тримесечни, шестмесечни;

 • Годишно счетоводно и данъчно приключване:

  Услугата е включена в пакета Абонаментно счетоводно обслужване, но може да се ползва и еднократно след изтичане на финансовата година.

   - Извършване на всички необходими счетоводни операции, регламентирани в счетоводното законодателство;
   - Изготвяне на Годишен финансов отчет – Баланс, Отчет за приходите и разходите, Отчет за паричните потоци, Отчет за собствения капитал и Приложения съгласно счетоводното законодателство;
   - Изготвяне и подаване на Годишна Данъчна Декларация по ЗКПО /ЗДДФЛ;
   - Изготвяне на платежни документи за дължимите данъци и такси;
   - Изготвяне и подаване на Годишен статистически отчет в НСИ;
   - Публикуване на Годишен Финансов Отчет в Търговския регистър към АВ;
   - Публикуване на Годишни финансови отчети.

ВАЖНО!

Съгласно Закона за счетоводството всеки търговец по смисъла на Търговския закон е задължен до 31 Март всяка година да изготви годишен финансов отчет за предходната година и да го представи за публикуване в Търговския регистър не по-късно от края на Юни. При неизпълнение на това задължение в указаните срокове са предвидени санкции Съгласно Закона за счетоводството, които варират от 200 до 3000 лева, а по Закона за търговския регистър – от 500 до 1000 лв.

Нашият екип от висококвалифицирани специалисти може да помогне на всеки бизнес със специализирани съвети за начините за подобряване на счетоводните процеси!