ТРЗ и Личен състав

 • Изготвяне на трудови договори, допълнителни споразумения и своевременното им регистриране в ТД на НАП;

 • Създаване и поддържане на трудови досиета на служителите;

 • Изготвяне на длъжностни характеристики, трудови досиета, заповеди за отпуск, заповеди за уволнение, прекратяване на трудовите правоотношения, служебни бележки и т.н.;

 • Изготвяне и попълване на Трудови и Осигурителни книжки;

 • Изчисляване и изготвяне на ведомости за работни заплати;

 • Изчисляване на социални и здравни осигуровки;

 • Изготвяне на платежни документи за данъци, осигуровки и заплати;

 • Подготвяне на документи за пенсиониране и оформяне на трудов стаж – УП-1, УП-2 и УП-3;

 • Подаване на необходимите справки, декларации или други документи в ТД на НАП;

 • Подаване на болнични листове и декларации в НОИ;

 • Изготвяне на документи за инспекция по труда;

 • Регистрация по закона за защита на личните данни;

 • Граждански договори – сметки за изплатени суми, служебни бележки, декларации;

 • Изготвяне на необходимите справки за нуждите на мениджмънта и счетоводния отдел на клиента, за НСИ, при ревизии, проверки и др.

 • Изготвяне на банковите платежни документи за социалните и здравните осигуровки, данък върху дохода, болнични, както и заплатите на вашите служители;

 • Текущо информиране за промени в трудовото и осигурителното законодателство;

 • Създаване и поддържане на трудови досиета на работниците и служителите.

Пейрол услуги