ТНП КОНСУЛТ 1

Ако фирмата Ви е новорегистрирана ние Ви предлагаме сключване на договор за абонаментно обслужване и получавате 30% отстъпка за първите три месеца.

Регистрация на фирми

Всички клиенти, чиито фирми са регистрирани от нас, получават преференциални цени за счетоводно обслужване. Идеята ни е да облекчим новите фирми в деликатния за тях момент на навлизане на пазара. Освен това от самото начало можем да наложим оптималната за нас и клиента организация на счетоводно обслужване. Всяка нова фирма не е обременена с рисковете от стари грешки и пропуски в счетоводната отчетност, има чист профил в НАП, ИТ, НОИ и т.н. Тези обстоятелства ни позволява да предложим значително по-ниски цени за счетоводно обслужване на новостартиращи фирми.

За Вас счетоводната къща ТНП Консулт 1 ЕООД предлага регистрация на ЕТ или дружество (ООД, ЕООД) по търговския закон в Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието. За да Ви улесним максимално, от Вас се изисква само да изберете име на бъдещата фирма и да внесете капитала по банкова сметка ( за ООД и ЕООД). След като направите това в срок от една седмица Вие ще сте собственици на исканата от вас фирма и ще можете да осъществявате дейността си според законите на страната.

Първоначална регистрация

Първата административна процедура, с която се сблъсква всеки предприемач, е регистрацията на нова фирма. Това е изключително деликатен момент, защото трябва да се предвидят редица специфични моменти в счетоводната отчетност, данъчното облагане и осигуряването при различните правни форми, начин на управление, сфери на дейност т.н.

Отличното познаване на предимствата и недостатъците на всяка една от правните форми / ЕТ, СД, ООД, ЕООД, АД и др. / е гаранция за избягване на бъдещи счетоводни и административни ограничения и спестяване на ненужни разходи.


Затова наша практика е да предоставяме на всичките ни клиенти безплатна счетоводна консултация преди регистрация на фирмата. Целта е да се постигне баланс при определяне на параметрите на дружеството.

Етапи на регистрацията

 • Консултация със счетоводител;

С оглед на всички предстоящи данъчни и административни задължения и спецификата на бизнеса, ние ще Ви консултираме относно най-подходящата за Вас форма за извършване на съответната дейност / ЕТ, ООД, ЕООД, АД и др. /. Ще обсъдим някои важни счетоводни аспекти, ще анализираме данъчната и осигурителна тежест за всеки конкретен случай и ще изберем най-подходящия за Вас вариант за регистрация на фирма.

 • Подготовка на учредителната документация;

Може да стане в рамките на същият ден след като клиента ни предостави необходимите данни за регистрацията и уточним параметрите на дружеството (наименование, капитал, седалище, предмет на дейност и т.н). За да спестим вашето време, тази информация може да ни се изпрати на електронната поща. Така ние предварително ще подготвим документацията и още при първата ни среща ще задействаме процедурата.

 

 • Нотариална заверка на подписите на управителите и откриване на набирателна сметка за учредителния капитал (при регистрация на ЕООД / ООД);
 • Фактическа регистрация на фирмата, чрез подаване на необходимите документи в Търговския регистър.
 •  

Промени на обстоятелствата

Всяка промяна на задължителните за вписване обстоятелства относно статута на фирмата, трябва да бъде отразена в Търговския регистър към Агенцията по вписванията. Най-общо такива са:

 • Промяна на наименованието (фирмата);
 • Промяна на седалище и адрес на управление;
 • Промяна на собствеността – приемане и изключване на съдружник, смяна на едноличен собственик на ЕООД, прехвърляне на предприятие и др.;
 • Промяна на управителя;
 • Вписване и заличаване на прокурист;
 • Промяна на капитала – увеличение, намаление;
 • Промяна в разпределението на дружествените дялове, покупко-продажба на дружествени дялове;
 • Вписване обстоятелства относно прокура, клон, залог на дружествен дял и други.

Прекратяване и заличаване на фирми ( ЕООД, ООД, ЕТ и др. )

Счетоводна къща ТНП Консулт 1 ЕООД осъществява консултации или пълно съдействие по отношение на прекратяване, ликвидация и заличаване на търговски дружества.
Процесът по закриване на фирма е по-дълъг, сложен и скъп от самата регистрация, особено за дружества с ограничена отговорност (ООД и ЕООД). Той преминава през няколко етапа и поредица от вписвания на обстоятелства в Търговския регистър. На първо място ръководния орган на дружеството трябва да вземе решение за прекратяването му. Заедно с това се назначава ликвидатор, като ако такъв не се избере, тази функция се поема от управителя.
Следващият етап е производството по ликвидация или по несъстоятелност на фирмата, който трае минимум 6 месеца, като така се дава възможност кредиторите на дружеството да предявят вземанията си.
Последният етап е същинското заличаване на фирмата, който започва след приключване на ликвидационното производство. Вписването на заличаването в Търговския регистър се прави от ликвидатора, като след него фирмата престава да съществува като правен субект.

При Едноличния търговец (ЕТ) процедурата е значително по-опростена и по-бърза.


ТНП КОНСУЛТ 1

Не се колебайте да се свържете с нас!